General Data Protection Regulation-GDPR heter den nya EU-förordningen som träder i kraft 2018-05-25. En förordning som ersätter den tidigare Persondatalagen i Sverige.

Det är viktigt för oss på Nötkärnan att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och beskriver därför här när, var och hur vi hanterar dina uppgifter.

Nötkärnan alla vårdcentraler erbjuder denna digitala tjänst – Nötkärnan+ – som komplement till det fysiska vårdutbudet.

  1. Allmänt

1.1. Dessa tjänstevillkor utgör avtal mellan Nötkärnan, org.nr 556421-0705 med adress Kungsgatan 34, 411 19, Västra Götalands län, och dig som enskild användare av den digitala tjänsten (”tjänsten”).

1.2. Användaren träffar avtal med Nötkärnan genom att slutföra registrering av användarkonto.

För skapande av användarkonto i tjänsten krävs att användarens identifierar sig med Mobilt BankID, accepterar tjänstevillkoren och registrerar sina kontaktuppgifter.

1.3. Användaren kan vid frågor och funderingar om tjänsten kontakta sin vårdcentral.

  1. Ingående tjänster

2.1. Med tjänsten kan användare boka och genomföra digitala möten med vårdpersonal hos våra vårdgivare.

2.2. Med tjänsten kan du som användare också ansöka om att lista dig, eller ditt/dina barn som är under 18 år, på vår BVC.

  1. Betalning för tjänsten

3.1. Patienten betalar för vårdbesök enligt de avgifter och inom den tid som anges i tjänsten. Patientavgifter är reglerade av sjukvårdshuvudmännen.

3.2. Användaren ansvarar för avbokning av tidsbokade vårdbesök i enlighet med den tid som anges i tjänsten. Uteblivna, inte avbokade vårdbesök, debiteras.

  1. Nötkärnans ansvar

4.1. Ansvar för att tjänsten och användningen av tjänsten följer gällande lagstiftning.

4.2. Ansvar inte för problem, skador eller kostnader som uppkommer om användaren använder tjänsten på ett felaktigt eller inte tillåtet sätt.

4.3. Ansvar inte för fel i tjänsten som orsakas av fel/brister i anslutande nätverk eller i användarens hård- och/eller mjukvara.

  1. Användarens ansvar

5.1. Användaren ansvarar för att Nötkärnan har korrekta kontaktuppgifter och att snarast möjligt uppdatera ändringar i kontaktuppgifter, vilket görs direkt i tjänsten under “registrering”.

5.2. Användaren ansvarar för att identifiera sig i tjänsten via Mobilt BankID och för att skydda sitt BankID från obehörig användning.

5.3. Användaren ansvarar för varje handling som företas vid användning av tjänsten. Användarkonto får endast nyttjas av den användare som användarkontot är registrerat på och får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan. En vuxen har dock rätt att använda tjänsten för barn under 18 år.

5.4. Användaren ansvarar för att meddela sin vårdcentral vid misstanke om att någon annan person fått tillgång till användarens BankID.

5.5. Användaren ansvarar för att information som hanteras av användaren i tjänsten inte bryter mot svensk lagstiftning eller innehåller material som är stötande/kränkande eller riskerar att orsaka skada.

5.6. Användaren uppmanas att informera sin vårdcentral om brister och felaktigheter i tjänsten, via e-post angivet i tjänsten, under frågor och svar.

6. Användare som bryter mot eller misstänks bryta mot tjänstevillkoren

6.1. Nötkärnan avgör om tjänsten inte används på ett korrekt sätt, om användningen riskerar säkerheten i tjänsten eller om information som användaren hanterar i tjänsten inte kan godkännas.

6.2. Nötkärnan har rätt att omgående ta bort information och användare från tjänsten, om informationen och användarens användning av tjänsten bedöms riskera eller komma att riskera informationssäkerhet, patientsäkerhet, skada för användaren, vårdcentralen och/eller på tekniska system.

  1. Rättigheter

7.1. All kopiering, och/eller annan användning av tjänsten kräver godkännande av Nötkärnan.

  1. Personuppgiftsbehandling

Ansvar för personuppgiftsbehandlingen

8.1. Nötkärnan är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som användaren registrerar i tjänsten, fram till dess att användaren inlett kontakten med våra vårdgivare för individuell medicinsk rådgivning och uppföljning. När användaren söker vård är det våra vårdgivare som ansvarar för utförandet av hälso- och sjukvården, inklusive den personuppgiftsbehandling som sker i samband med att du använder tjänsterna.

8.2. I tjänsten informerar vi användaren om vem som är personuppgiftsansvarig vårdgivare. Vid bokning av vårdärenden hos våra vårdgivare behandlar Nötkärnan uppgifterna som leverantör av tjänsten och relaterade tjänster, vilket innebär att användarens personuppgifter endast behandlas på instruktion av våra vårdgivare.

8.3. Om användaren har frågor eller synpunkter på behandlingen av sina personuppgifter i samband med användningen av tjänsten är användaren alltid välkommen att kontakta dataskyddsombudet för Nötkärnan genom att skicka e-post till Lars Brune VD, 031-792 25 00, lars.brune@notkarnan.se.

8.4. Personuppgifter som registreras genom användarkontot: Nötkärnan behandlar de personuppgifter om användaren som registreras via användarkontot, så som kontaktuppgifter.

8.5. Personuppgifter som registreras genom användandet av tjänsten: Nötkärnan kan komma att automatiskt samla in och behandla standardiserad logginformation från användarens dator/enhet (så som IP-adress) och information om användarnas digitala beteende (så som inställningar, och användning av tjänsterna).

8.6 Personuppgifter samlas endast in som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.

Insamling av personuppgifter från tredje part

8.7. Nötkärnan kommer att hämta användarens namn och personnummer i samband med inloggning till tjänsten genom Mobilt BankID och Klarna.

8.8. Nötkärnan kommer att hämta uppgifter om användarens folkbokföringsadress via Statens Personadressregister (SPAR) för att kunna tillhandahålla tjänsten.

Lagring av personuppgifter

8.9. Personuppgifterna hanteras och lagras inom EU/EES, om inte annat anges vid lämnande av samtycke till en personuppgiftsbehandling.

Ändamål för vilka personuppgifter behandlas

8.10. Nötkärnan behandlar dina användaruppgifter för följande ändamål, vilket görs för att uppfylla avtalet med användaren:

– För att behandla registrering eller avregistrering av användarkonto.

– För att säkerställa användarens identitet i samband med inloggning till sitt användarkonto.

– För att upprätthålla korrekta kontaktuppgifter om användaren.

– För att informera användaren om förändringar i tjänsten.

– För att användaren ska kunna boka och betala för vårdbesök.

– För att användaren ska kunna lista sig, eller sitt/sina barn, hos våra vårdgivare.

– För att i övrigt kunna leverera tjänsterna till användaren enligt dessa villkor, inkluderande att besvara supportärenden och skicka notifieringar och meddelanden till användaren.

8.11. Nötkärnan behandlar dina användaruppgifter för följande ändamål, vilket görs utifrån vårt berättigade intresse:

– För att följa upp och förbättra tjänsternas kvalitet, inkluderat genomförande av användarenkäter.

8.12. Vissa personuppgiftsbehandlingar behöver användarens samtycke. Exempelvis för att våra vårdgivare ska få skicka digitala kallelser och påminnelser till användaren. Då användaren lämnat ett samtycke till en personuppgiftsbehandling har användaren alltid rätt att återkalla sitt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen ska upphöra.

Gallring av personuppgifter

8.13. Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål uppgifterna behandlas för.

– Personuppgifter i samband med listning hos en av våra vårdgivare lagras i enlighet med landstingens regelverk för lagring av listningsblanketter (1-10 år beroende på landsting).

Tredjeparter som personuppgifter kan komma att delas med vid användning av tjänsterna

8.14. Underleverantörer till Nötkärnan: För att kunna erbjuda tjänsten använder vi oss av externa leverantörer som i vissa fall behandlar personuppgifterna. Externa leverantörer innefattar exempelvis IT-driftsleverantör och behandlar personuppgifter utifrån instruktioner från Nötkärnan.

Användarens rättigheter

8.15. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har användaren rätt att när som helst vända sig till oss för att:

– Begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter som behandlas i samband med användandet av tjänsten,

– Rätta eventuella felaktiga uppgifter, vilket användaren kan göra direkt i tjänsten,

– Begära att få flytta personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig genom att erhålla sina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från användaren, i ett elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part.

– Lämna synpunkter och kontakta oss vid frågor på personuppgiftsbehandlingen, vilket görs genom att skriftligen kontakta personuppgiftsansvarig. Användaren har också möjlighet att lämna klagomål direkt till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) om användaren anser att personuppgiftsbehandlingen är felaktigt och inte uppfyller gällande lagstiftning.

  1. Uppsägning av tjänsten

9.1. Avtalet om tjänsten gäller tills vidare. Nötkärnan och användaren har, var för sig, rätt att när som helst säga upp avtalet.

  1. Ändringar

10.1. Nötkärnan kan förändra omfattning och funktion i tjänsten. Förändringar kommer att synas i tjänsten.

10.2. Nötkärnan har rätt att göra ändringar i dessa tjänstevillkor. Vid var tid gällande tjänstevillkor kan erhållas i tjänsten under inställningar. Väsentliga ändringar måste godkännas av användaren.

  1. Tvist

11.1. För avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av avtalet ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.