Vi på Nötkärnan är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet.

Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.

De företeelser som rapporteras (visselblåses) ska vara av allmänt intresse. Det innebär att det ska finns ett större intresse
än det egna, det vill säga ett så kallat allmänintresse.

Definition av missförhållanden

Med missförhållande menas varje form av allvarlig omständighet som kan ha en negativ inverkan på verksamheten,
arbetsmiljön eller någon annan allvarlig arbetsrelaterad omständighet som det kan finnas ett allmänintresse av att den
kommer fram.

Missförhållanden inkluderar, men är inte begränsat till, faktiska eller misstänkta:

  • överträdelser av lagar och föreskrifter (oavsett civilrättsliga eller straffrättsliga);
  • överträdelser av Nötkärnans policyer, instruktioner och riktlinjer;
  • mutor och korruption;
  • allvarlig risk för enskilda personers liv eller hälsa (såsom exempelvis miljöbrottslighet eller omfattande brister i
    säkerheten på en arbetsplats);
  • allvarliga arbetsmiljöbrister (såsom systematisk mobbning, diskriminering eller trakasserier)

Frågor som uteslutande påverkar förhållandet mellan en enskild och verksamheten faller i allmänhet inte inom definitionen av missförhållanden. Nötkärnan uppmuntrar i stället till att sådana frågor tas upp av enskilda med verksamhetschef, beroende på omständigheterna.

Trygghet för visselblåsare

Regelverket förbjuder företaget att på något sätt bestraffa den som larmat. Exempel på sådana repressalier kan vara:
mobbing, hot, avskedande, uppsägning, omplacering, utebliven löneökning, ryktesspridning och andra försök i syfte att
skada och/eller påverka visselblåsaren. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om sådana åtgärder genomförs som
resultat av visselblåsningen.

Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning.
Din rapport kommer att vara krypterad och utan möjlighet till spårning.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
Skriv av den här länken https://whistle.qnister.com/notkarnan och skriv in i din webb-läsare.

Använd inte företagets dator eller nätverk om du vill vara helt anonym.